การวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากกว่าที่คิด

Sharing is caring!

ในการทำการเกษตรนั้น สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเมล็ดพืชที่ดีก็คือดินที่เหมาะสมต่อการปลูก เพราะพืชนั้นต้องอาศัยอยู่ในดินและนำเอาแร่ธาตุมาหล่อเลี้ยง หากดินในพื้นที่นั้นเป็นดินที่ไม่มีคุณภาพ ก็อาจทำให้ผลผลิตไม่ได้ดั่งใจ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่อยากแนะนำให้เกษตรกรทำทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มปลูกพืชใหม่ ๆ 

การวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดีอย่างไร

 

  • ทำให้รู้ว่าในดินที่จะทำการเพาะปลูกนั้น ประกอบไปด้วยแร่ธาตุอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ปรับปรุงสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับการปลูก
  • ทำให้รู้ว่าในดินที่จะทำการเพาะปลูกนั้น มีคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการปลูกพืชหรือยัง หรือมีการปนเปื้อนสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อการเพาะปลูก
  • ทำให้สามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ในการปลูกแต่ละครั้ง
  • ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ยกระดับรายได้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
  • ได้รู้วืธีการจัดการดิน ว่าควรจะปลูกพืชประเภทไหน ควรปรับปรุงหน้าดินอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชตลอดทั้งปี

 

จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกนั้น มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการทำอาชีพเกษตรกรเป็นอย่างมาก เพราะโดยปกติแล้วหากไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์ ก็อาจจะทำให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเคยชิน ใส่ปุ๋ยในปริมาณมาก หรือใส่ปุ๋ยที่มีส่วนผสมไม่เหมาะกับดิน ทำให้สิ้นเปลืองต้นทุนเป็นอย่างมาก แต่กลับได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อเรามีการวิเคราะห์ดินก่อนที่จะทำการปลูก จะทำให้มีความเข้าใจเรื่องการปรับปรุงปุ๋ยและวิธีดูแลหน้าดินมากขึ้น ผลผลิตออกมาดีมากขึ้น จนทำกำไรได้มากขึ้น เพิ่มรายได้และส่งผลดีต่อทั้งครอบครัวของเกษตรกร